Главная

  Новости

  Основной сайт

  Интервью

  Авторские Статьи

  Пресса о нас

  Фотогалерея

  Вопрос-Ответ

  Автобиография

  Полезные Ссылки

  Контакты

  Политзаключенные

  English version

  Законодательство

  Новости сайта

  Архив

  English version

  by eng pl lv


- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Тюрьмы Беларуси

- Деловая Украина

Рассылка


Content.Mail.Ru

Rambler's Top100

01.01.2009

Dossier Panorama Kultur: Najważniejsze informacje o Białorusi

Po siedemdziesięciu latach funkcjonowania jako jedna z republik ZSRR, Białoruś osiągnęła niepodległość w 1991 roku, ale od tego czasu zachowuje więzi gospodarcze i polityczne z Rosją bliższe, niż którakolwiek z innych byłych republik radzieckich. Białoruś i Rosja podpisały traktat o unii obu państw w dniu 8 grudnia 1999, który przewiduje zintensyfikowanie integracji politycznej i gospodarczej. Mimo, iż Białoruś zaakceptowała porozumienie ramowe, projekt wciąż czeka na pełne wdrożenie. Od czasu wyborów w lipcu 1994 r., Aleksander Łukaszenko, jako pierwszy prezydent kraju, stale wzmacnia swoją władzę używając w tym celu środków autorytarnych. Rząd ogranicza wolność słowa i prasy, pokojowych zgromadzeń a także swobodę wyznaniową.

Geografia

Lokalizacja: Europa Wschodnia, na wschód od Polski
Współrzędne geograficzne: 53 00 N, 28 00 E
Powierzchnia:

*
ogółem: 207 600 km²
*
ląd: 207 600 km²
*
wody: 0 km²

Granice lądowe: ogółem: 3306 km
granice państwa:

*
Łotwa - 171 km
*
Litwa - 680 km
*
Polska - 605 km
*
Rosja - 959 km
*
Ukraina - 891 km

Linia brzegowa:
0 km (terytorium śródlądowe)

Klimat: mroźne zimy, chłodne i wilgotne lata; przejściowy między kontynentalnym i na morzu
Teren: na ogół nizinny i błotnisty
Ekstrema wysokości:
najniższy punkt: Rzeka Niemen - 90 m
najwyższy punkt: Dziarżyńskaja Hara (Гара Дзяржынская) - 346 m
Zasoby naturalne: lasy, złoża torfu, niewielkie ilości ropy naftowej i gazu ziemnego, granitu, dolomity, wapień, margiel, kreda, piasek, żwir, glina
Użytkowanie gruntów:

*
grunty orne: 26,77%
*
uprawy stałe: 0,6%
*
inne: 72,63% (2005)

Irygacja: 1310 km² (2003)
Ogółem odnawialnych zasobów wodnych: 58 km³ (1997)
Zużycie zasobów wodnych (krajowego / przemysłowych / rolniczych):
ogółem: 2,79 km³ / rok (23% / 47% / 30%)
per capita: 286 m³ / rok (2000)

Środowisko naturalne - bieżące problemy:
Zanieczyszczenie gleby w wyniku stosowania pestycydów; południowa część kraju zanieczyszczona wskutek opadów radioaktywnych po awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu w północnej Ukrainie (1986)

Geografia - uwagi:
Kraj śródlądowy; jego płaskie ukształtowanie terenu oraz aż 11 000 jezior to skutki działania lodowca sprzed tysięcy lat

Liczba mieszkańców: 9 685 768 (lipiec 2008 szacunkowo)
Struktura wiekowa:

*
0-14 lat: 14,4% (717 885 płci męskiej / żeńskiej 677 254)
*
15-64 lat: 70,9% (mężczyzn 3 333 699/kobiet 3 531 920)
*
65 lat: 14,7% (mężczyzn 459 627/kobiet 965 383) (2008 szacunkowo)

Mediana wieku:

*
ogółem: 38,4 lat
*
mężczyźni: 35,4 lat
*
kobiety: 41,3 lat (2008 r. szacunkowo)

Tempo przyrostu liczby ludności: -0,393% (2008 r. szacunkowo)
Urodzeń: 9,62 urodzeń / 1000 mieszkańców (2008 r. szacunkowo)
Śmiertelność: 13,92 zgonów / 1000 mieszkańców (2008 r. szacunkowo)
Stopa migracji netto: 0.38 migrujących / 1 000 mieszkańców (2008 r. szacunkowo)

Proporcje płci:

*
w chwili urodzenia: 1,06 mężczyzn/kobietę
*
poniżej 15 roku życia: 1,06 mężczyzn/kobietę
*
15-64 lat: 0,94 mężczyzn/kobietę
*
65 lat i powyżej: 0,48 mężczyzn/kobietę
*
Populacja ogółem: 0,87 mężczyzn/kobietę (2008 r. szacunkowo)

Śmiertelność niemowląt:

*
ogółem: 6,53 zgonów / 1000 żywych urodzeń
*
mężczyźni: 7,56 zgonów / 1000 żywych urodzeń
*
kobiety: 5,44 zgonów / 1000 żywych urodzeń (2008 r. szacunkowo)

Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia:

*
cała populacja: 70,34 lat
*
mężczyźni: 64,63 lat
*
kobiety: 76,4 lat (2008 r. szacunkowo)

Ogólny wskaźnik płodności:
1,23 urodzonych dzieci/kobietę (2008 r. szacunkowo)

HIV / AIDS – wskaźnik występowania wśród dorosłych:
0,3% (2001 szacunkowo)
HIV / AIDS - osób żyjących z HIV / AIDS:
15 000 (2001 szacunkowo)
HIV / AIDS – liczba zgonów:
1.000 (2001 szacunkowo)

Grupy etniczne:

*
Białorusini - 81,2%
*
Rosjanie - 11,4%
*
Polacy - 3,9%\
*
Ukraińcy - 2,4%
*
inne - 1,1% (spis powszechny z 1999 r.)

Religie:

*
Prawosławie - 80%,
*
Inni (w tym katolicka, protestancka, żydowska, muzułmańska i) - 20% (1997 szacunkowo)

Języki: Białoruski, rosyjski, inne
Piśmienność:

*
ludność ogółem: 99,6%
*
mężczyźni: 99,8%
*
kobiety: 99,4% (spis powszechny z 1999 r.)

(Definicja: osoby w wieku 15 lat i powyżej potrafiące czytać i pisać)

Przeciętny okres edukacji obywatela (od szkoły podstawowej do szkolnictwa wyższego):

*
ogółem: 15 lat
*
mężczyźni: 14 lat
*
kobiety: 15 lat (2006)

Wydatki na edukację: 6,1% PKB (2006)

Władze i ustrój

Nazwa kraju:
Konwencjonalna długa forma: Republika Białoruś
Konwencjonalna krótka forma: Białoruś
lokalnych długi formularz: Respublika Biełaruś
lokalnych krótkich form: Biełaruś
Przedtem: Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka
Rząd typu: Teoretycznie republika, w rzeczywistości dyktatura
Stolica: Mińsk
współrzędne geograficzne: 53 54 N, 27 34 E
różnica czasu: UTC +2
czas letni: +1 h, zaczyna się w ostatnią niedzielę marca, kończy się w ostatnią niedzielę października
Podział administracyjny:

*
6 prowincji (obłasti, l.p. – obłast’): Brześć, Homel, Grodno, Mohylew, Mińsk, Witebsk
*
1 gmina (horod) – miasto Mińsk

UWAGA: okręgi administracyjne mają takie same nazwy, jak ich centra administracyjne

Niezależność: 25 sierpnia 1991 r. (uniezależnienie od ZSRR)
Święto państwowe: Dzień Niepodległości, 3 lipca (1944); uwaga - 3 lipca 1944 Mińsk został wyzwolony od okupacji niemieckiej, 25. sierpnia 1991 - data uzyskania niezależności od Związku Radzieckiego

Konstytucja:
15 marca 1994 r., zmieniona przez narodowe referendum z dnia 24 listopada 1996, w wyniku którego prezydent uzyskał znacznie rozszerzone kompetencje. Konstytucja weszła w życie 27 listopada 1996 r.; znowelizowana ponownie 17 października 2004, kiedy to usunięto ograniczenia liczby kadencji prezydenckich
System prawny: oparty na systemie prawa cywilnego; Białoruś nie przyjęła obowiązkowej jurysdykcji MTS

Wybory: od 18 lat; powszechne

Władza wykonawcza:
Głowa państwa: prezydenta Aleksandr Łukaszenka (od 20 lipca 1994)

Szef rządu: premier Siergiej Sidorskij (od 19 grudnia 2003 r.); Pierwszy wicepremier Władimir Siemaszko (od grudnia 2003)

Rząd: Rada Ministrów

Wybory: prezydent wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję; pierwsze wybory odbyły się 23 czerwca i 10 lipca 1994 r., zgodnie z konstytucją z 1994 r., następne wybory powinny były zostać prowadzone w 1999 roku, jednakże, Aleksandr Łukaszenko przedłużył swoją kadencję do 2001 r. poprzez referendum w listopadzie 1996, które odbyło się kolejne wybory 9 września 2001 r.; w referendum z 2004 prezydent przeforsował zniesienie ograniczeń kadencji prezydenckich, co pozwoliło mi na ubieganie się po raz trzeci o urząd prezydenta; wybory odbyły się w dniu 19 marca 2006 roku. Premier i wicepremierowie są mianowani przez prezydenta.

Wyniki wyborów: Aleksander Łukaszenka ponownie wybrany na stanowisko prezydenta; Łukaszenka uzyskał wynik 82,6%, zaś kontrkandydaci – Aleksandr Milinkiewicz i Aleksandr Kazulin uzyskali odpowiednio po 6 i 2,3 procent. Wybory zostały zmanipulowane.

Władza ustawodawcza

Dwuizbowy parlament o nazwie Zgromadzenie Narodowego (Nacjonalnoje Sobranie); składa się z Rady Republiki (Sowiet Respubliki) liczącej 64 miejsca (56 członków wybieranych przez rady regionalne i ośmiu członków powoływanych przez prezydenta, kadencja czteroletnia) i Izby Reprezentantów (Pałata Pradstaunikau), która liczy 110 miejsc (członkowie wybierani w głosowaniu powszechnym na czteroletnią kadencję)

Wybory: Pałata Pradstaunikau (biał. Палата Прадстаўнікоў, ros. Палата представителей) - ostatnie odbyły się 28 września 2008 r. (kolejny termin wyznaczony na jesień 2012 r.). Międzynarodowi obserwatorzy powszechnie uznali wybory za sterowane i przeprowadzone w sposób niedemokratyczny, wytykając rządowi masowe fałszerstwa. Kandydaci popierający Łukaszenkę obsadzili wszystkie 110 miejsc.

Władza sądownicza: Sąd Najwyższy - sędziowie są mianowani przez prezydenta; Trybunał Konstytucyjny (połowa sędziów mianowana przez prezydenta, druga połowa mianowana przez Izbę Reprezentantów)

Partie polityczne i ich liderzy:

Parte prorządowe: Partia Rolna (Беларуская аграрная партыя) - Michaił Szymański; Białoruska Partii Komunistyczna, KPB (Камуністычная партыя Беларусі); Białoruski Ruch Patriotyczny (Białoruska Partia Patriotyczna, BPR, Беларуская патрыятычная партыя) - Nikołaj Ulakowicz, przewodniczący; Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi (Лібэральна-дэмакратычная партыя) - Siergiej Gajdukiewicz, Partia Pracy i Sprawiedliwości (Рэспубліканская партыя працы і справядлівасьці) - Wiktor Sokołow; Białoruska Partia Socjalistyczno-Sportowa (Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя) - Władimir Aleksandrowicz.

Partie opozycyjne: Białoruska Partii Chrześcijańskiej Demokracji (niezarejestrowana) – Paweł Seweryniec; Białoruska Partia Komunistów (Партыя камуністаў Беларуская), PKB - Siergiej Kaljakin; Białoruska Partia Pracy (niezarejestrowana) – Aleksandr Buchwostow, Leonid Lemeszoniak; Ludowy Front Białoruski, BNF (Партыя БНФ) - Wińcuk Wiaczorka; Białoruska Socjaldemokratyczna Partia Gramada (Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада) - Stanisław Szuszkiewicz; Białoruska Partia Socjaldemokratyczna Hramada (Zgromadzenie Ludowe) lub BSDPH - Aleksandr Kazulin, Anatolij Lewkowicz, czynnie działa, Partia Zielonych (Беларуская партыя «Зялёныя») - Oleg Gromyka, Partia Wolności i Postępu (niezarejestrowana) - Władimir Nowosiad; Wielka Obywatelska Partia, UCP - Anatolij Lebiedko; Partia Kobiet „Nadieżda” - Walentyna Matuszewicz, przewodnicząca.

Inne partie przeciwne władzy: Chrześcijańsko-Konserwatywny BNF (Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя – БНФ) - Zianon Pazniak; Ekologiczna Partia Zielonych - Michaił Kartasz; Socjaldemokratyczna Partia Zgoda Narodowa (Сацыял-дэмакратычная партыя Народнай Згоды) - Siergiej Jermak, Partia Republikańska (Рэспубліканская партыя) - Władimir Belazor

Grupy nacisku politycznego i liderzy tych grup:
Zespół Prodemokratycznych Organizacji pozarządowych - Siergiej Mackiewicz; Białoruski Demokratyczny Kongres Związków Zawodowych - Aleksandr Jaroszuk; Białoruski Komitet Helsiński - Tatiana Protko; Białoruska Organizacja Pracy Kobiet – Iryna Żychar; Karta 97 - Andriej Sannikow; Dla Wolności (niezarejestrowana) - Aleksandr Milinkiewicz; Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży (skrzydło młodzieżowe Białoruskiej Partii Komunistów, PKB); Krajowy Komitet Strajkowy Przedsiębiorców - Aleksandr Wasiljew, Walery Lewoniewski; Partnerstwo Organizacji Pozarządowych – Nikołaj Astrejka]; Organizacja przedsiębiorców „Perspektywa” - Anatolij Szumczenko; Wiasna - Aleś Bialacki; Niezależny Ruch Demokratyczny Kobiet - Ludmiła Petina; Młody Front (Małady Front, Малады Фронт) - Dmitrij Daszkiewicz, Siergiej Bakun; Grupa Młodzieży „Żubr” - Władimir Kobiec.

Uczestnictwo Republiki Białorusi w organizacji międzynarodowych: BSEC (obserwator), Inicjatywa Środkowoeuropejska, WNP, CSTO, EWEA, EAPC, EBOR, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, MOP, MFW, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO , ITU, ITUC, MIGA, NAM, NSG, OPCW, OBWE, PCA, PdP, ONZ, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, Światowa Organizacja Handlu (obserwator)

Flaga - opis:
Horyzontalne ułożone jedno pod drugim czerwone (u góry) i zielone (u dołu) pasmo; zielona część ma rozmiar połowy części czerwonej. Po stronie drzewca biały pasek ozdobiony białoruskimi wzorami narodowymi.
Gospodarka Białorusi

Białoruś zaznała niewiele reform strukturalnych od roku 1995, gdy prezydent Łukaszenko wprowadził kraj na ścieżkę “rynkowego socjalizmu”. Zgodnie z tą polityką Łukaszenko przywrócił administracyjną kontrolę cen i kursów wymiany walut oraz zwiększył kompetencje państwa w zakresie prawa do ingerencji w zarządzanie przedsiębiorstwami prywatnymi. Od 2005 r. rząd ponownie znacjonalizował szereg prywatnych spółek. Ponadto przedsiębiorstwa zostały poddane presji przez władze centralne i lokalne, polegające np. na arbitralnych zmianach w przepisach, wielu rygorystycznych kontrolach, stosowaniem nowych przepisów wstecz jak również aresztowaniami „niewygodnych” biznesmenów i właścicieli fabryk. Szeroki zakres polityki redystrybucji pomógł grupom społecznym znajdującym się na dole drabiny; w Białorusi współczynnik Giniego należy do najniższych na świecie.
Z powodu takiej restrykcyjnej polityki gospodarczej Białoruś miała kłopoty z przyciąganiem inwestycji zagranicznych. Tym niemniej wzrost PKB był silny w ostatnich latach, osiągając blisko 7% w 2007 r., pomimo przeszkód, jakie stwarza centralne sterowanie gospodarką prowadzona twardą ręką; stopa inflacji jest wysoka, ale stale spada, Białoruska gospodarka czerpie znaczące korzyści z zaniżonych cen, po których Rosja sprzedaje jej ropę naftową i gaz ziemny. Reeksportowi tej ropi i gazu białoruska gospodarka zawdzięcza znaczną część odnotowywanego wzrostu. Wymiana handlowa z Rosją – głównym partnerem handlowym Białorusi – w 2007 roku uległa spadkowi, glównie ze względu na sposób pobierania podatku VAT w transakcjach handlowych. Rosja wprowadziła cło eksportowe na ropę wysyłaną do Białorusi, które w trakcie 2009 roku będzie stopniowo zwiększane, narzucając też wymóg dzielenia się z Rosją wpływami z białoruskich ceł re-eksportowanych do krajów trzecich - w 2008 roku Rosji przypadnie 80 % a w 2009 85 % zysków z tych ceł. Rosja podniosła także w 2007 r. ceny płacone przez Białoruś za gaz ziemny z 47 do 100 dolarów za tysiąc metrów sześciennych i planuje stopniowe podnoszenie tych cen do roku 2011 aż do poziomu światowego. Aktualna polityka Rosji mająca na celu zrównanie cen płaconych przez ten kraj z cenami światowymi może doprowadzić do spowolnienia gospodarczego na Białorusi w ciągu kilku najbliższych lat.
Władze Białorusi wprowadziły pewne środki polityczne, w tym także zaostrzenie polityki fiskalnej i monetarnej, poprawę efektywności energetycznej i różnicowanie wymiany handlowej z zagranicą, ale pomimo tego głównym mechanizmem uzywanym do zarządzania rosnącą presją na ekonomię są wciąż zewnętrzne pożyczki.

Dane gospodarcze

PKB (parytet siły nabywczej): 103,5 mld $ (2007 r. szacunkowo)
PKB (oficjalny kurs wymiany): 44,77 mld $ (2007 r. szacunkowo)
PKB - wzrost realny kurs: 8,2% (2007 szacunkowo)
PKB - per capita (PPP): 10 600 $ (2007 szacunkowo)
PKB – według sektorów:

*
rolnictwo: 8,7%
*
przemysł: 40,6%
*
usługi: 50,6% (2007 szacunkowo)

Siła robocza: 4,3 mln (31 grudnia 2005 r.)
Siła robocza – według sektorów:

*
rolnictwo: 14%
*
przemysł: 34,7%
*
usługi: 51,3% (2003 szacunkowo)

Stopa bezrobocia: 1,6% oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych; niepełne zatrudnienie dużej liczby pracowników (2005)

Populacja poniżej granicy ubóstwa: 27,1% (2003 szacunkowo)

Dochody gospodarstwa domowego lub procentowy udział konsumpcji w stosunku procentowym:

*
najniższe 10%: 3,4%
*
najwyższe 10%: 23,5% (2002)

Dystrybucja dochodów gospodarstw domowych – index Giniego: 29,7 (2002)
Inwestycje (brutto): 30,8% PKB (2007 szacunkowo)
Budżet:

*
Przychody: 20,75 miliardów dolarów
*
Wydatki: 20,87 miliardów dolarów (2007 r. szacunkowo)

Rok podatkowy: rok kalendarzowy
Stopa inflacji (ceny konsumpcyjne): 8,4% (2007 szacunkowo)

Rolnictwo - produkty: zboża, ziemniaki, warzywa, buraki cukrowe, len, wołowiny, mleka

Przemysł: obrabiarki do cięcia metalu, ciągniki, samochody ciężarowe, spychacze, motocykle, telewizory, włókna syntetyczne, nawozy sztuczne, przemysł włókienniczy, radia, lodówki

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej: 5% (2007 szacunkowo)

Energia elektryczna - produkcja:
29,08 mld kWh (2005)

Energia elektryczna - zużycie:
29,49 mld kWh (2005)

Energia elektryczna - eksport:
5,053 mld kWh (2005)

Energia elektryczna - import:
9,091 mld kWh (2005)

Ropa naftowa - produkcja:
33 700 baryłek / dobę (2005 r. szacunkowo)

Ropa naftowa - konsumpcja:
156 000 baryłek / dobę (2005 r. szacunkowo)

Ropa naftowa - eksport:
249 900 baryłek / dzień (2004 szacunkowo)

Ropa naftowa - import:
378 200 baryłek / dzień (2004 szacunkowo)

Ropa naftowa – potwierdzone rezerwy:
198 mln baryłek (stan na 1 stycznia 2006 szacunkowo)

Gaz ziemny - produkcja:
165 mln m³ (2005 r. szacunkowo)

Gaz ziemny - zużycie:
19,47 mld m³ (2005 r. szacunkowo)

Gaz ziemny - eksport:
0 m³ (2005 r. szacunkowo)

Gaz ziemny - import:
19,31 mld m³ (2005)

Gaz ziemny - potwierdzone rezerwy:
2,716 mld m³ (1 stycznia 2006 szacunkowo)

Saldo na rachunku obrotów bieżących: - 2,876 miliardów dolarów (2007 r. szacunkowo)

Eksport: 24,47 mld $ (2007 r. szacunkowo)

Eksport - towary: maszyny i urządzenia, produkty mineralne, chemikalia, metale, tekstylia, żywność
Eksport - partnerzy:

*
Rosja - 36.5%
*
Holandia - 17,8%
*
Wielka Brytania - 6,3%
*
Ukraina - 6,1%
*
Polska - 5%
*
Łotwa - 4,1% (2007)

Przywóz: 28,32 mld $ (2007 r. szacunkowo)
Import - towary: produkty mineralne, maszyny i urządzenia, chemikalia, środki spożywcze, metale
Import - partnerzy:

*
Rosja 59,9%
*
Niemcy 7,6%
*
Ukraina 5,4% (2007)

Pomoc gospodarcza - odbiorca: 53,76 milionów dolarów (2005)

Rezerwy walutowe i złota: 4,266 miliardów dolarów (31 grudnia 2007 szacunkowo) \

Dług – zewnętrzny: 7,347 miliardów dolarów (31 grudnia 2007)

Wartość rynkowa akcji znajdujących się w obrocie publicznym: nieznana

Waluta (kod): Rubel białoruski (BYB / BYR)

Kursy walut: Rubel białoruski / dolar amerykański - 2145 (2007), 2144,6 (2006), 2150 (2005), 2160,26 (2004), 2051,27 (2003)

Komunikacja

Telefony – linie stacjonarne użytkowane: 3,672 mln (2007)
Telefony komórkowe: 5,96 mln (2006)
System telefoniczny:
Ogólna ocena: Białoruś pozostaje w tyle za swoimi sąsiadami pod względem stanu technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej; państwowe przedsiębiorstwo Beltelcom jest jedynym dostawcą telefonii stacjonarnej, połączeń lokalnych i długodystansowych; zagęsczczenie telefonii stacjonarnej wynosi ok. 35 na 100 osób; zagęszczenie telefonów komórkowych to około 60 na 100 osób. W procesie modernizacji sieci osiągane są pewne postępy, obecnie około 2/3 central telefonicznych to urządzenia cyfrowe
Połączenia lokalne: penetracja telefonii stacjonarnej w terenie stale się poprawia, aczkolwiek tereny wiejskie są w dalszym ciągu poważnie zaniedbane. 3 działające sieci telefonii GSM przeżywaja żywiołowy rozwój; rząd ściśle kontroluje wszelkie technologie telekomunikacyjne.
Połaczenia miedzynarodowe: kod kraju - 375; Białoruś jest członkiem Linii Transeuropejskiej (TEL), linii światłowodowej Trans-Asia-Europe (TAE) i ma dostęp do linii Trans-Syberia (TSL) 3 segmenty światłowodowe zapewniaja łączność z Łotwą, Polską, Rosją i Ukrainą; usługi blobalne są na Białorusi dostępne poprzez tę infrastrukturę; oprócz tego Białoruś posiada dodatkowe linie analogowe do Rosji a także stacje naziemne satelitów Intelsat, Eutelsat, i Intersputnik (2007)
Stacje radiowe: AM 28, FM 37, krótka fala 11 (1998)
Stacje telewizyjne: 47 (oraz 27 stacji retransmitujących) (1995)
Sufiks internetowy: .by

Liczba witryn internetowych: 68 118 (2008)
Użytkownicy internetu: 6 mln (2007)

Transport
Lotniska: 67 (2007)
Lotniska – utwardzone pasy startowe:
ogółem: 36

*
ponad 3047 m: 2
*
2438 do 3047 m: 22
*
1524 do 2437 m: 4
*
914 do 1523 m: 1
*
poniżej 914 m: 7 (2007)

Lotniska - nieutwardzone pasy startowe:
ogółem: 31

*
2438 do 3047 m: 1
*
1524 do 2437 m: 1
*
914 do 1523 m: 2
*
poniżej 914 m: 27 (2007)

Heliporty: 1 (2007)

Rurociągi:

*
gaz 5250 km
*
ropa naftowa 1528 km
*
produkty rafinacji ropy naftowej 1730 km (2007)

Koleje: ogółem: 5512 km

*
szeroki rozstaw torów (1,520 m): 5497 km (874 km zelektryfikowanych)
*
standardowy rozstaw torów (1, 435 m): 15 km (2006)

Drogi:

*
ogółem 94797 km
*
utwardzone: 84 028 km
*
nieutwardzone: 10 769 km (2005)

Szlaki wodne: 2500 km (wykorzystanie ograniczone przez położenie na obrzeżach kraju i płycizny, stan na 2003 r.)

Porty i terminale przeładunkowe: Mozyr

Opracowano na podstawie The CIA Factbook 2008.

http://www.pk.org.pl/dzial.php?idd=71&id=3&krajePage=3

Ключевые слова:
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на smi.levonevsky.org обязательна

© 2006 -2015 г. www.levonevsky.org

TopList


ЗОНА - специальный проект. Белорусская тюрьма. Уголовное дело по оскорблению Президента Республики Беларусь.

"Предприниматель" - электронная версия бюллетеня ИП Беларуси


"Под прицелом власти" - Документальный фильм (видео)

Авто новости

NewsBY.org - Новости Беларуси. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Белорусский Правовой Портал